Kersfeesprogram vir Ou Kersaand

TEMA:  God belowe ’n Messias en stuur Jesus na die aarde om sy belofte te vervul

Saamgestel deur Griet Swanepoel

 Verteller: Jesus se koms na die aarde was God se belofte aan die verlore mens.  Die belofte van ʼn Messias wat sy volk sou bevry.  Baie mense het dit nie in die ou tyd nie reg verstaan nie. Hulle het gedink die Messias sou  ʼn aardse koning wees.  God se plan was egter baie groter. In sy groot genade stuur Hy sy Seun as hemelse koning aarde toe. So bevry Hy ons van ons aardse lewe vol sonde, pyn, droefheid en smarte.  God se Raad word nooit gekeer nie.  Jesus kom aarde toe om ons deel van sy hemelse koninkryk te maak.  Kom ons lees hoe  dié wonderlike  belofte vervul is.. En waarom sy geboorte soveel genade vir ons mense op aarde gebring het.

Sing: Psalm 89-1:1 & 8:

1

Van goedertierenheid sal ek vir ewig sing,

en aan u trou, o HEER, altyd my hulde bring;

want soos ’n tempel wat op vaste grond verrys het,

so rys die eewge guns wat U aan ons bewys het;

en soos die hemelboog nooit uit sy stand sal wyk nie,

so seker sal u trou nooit wankel of beswyk nie.

 

8

“Hy roep My as sy God en as sy Vader aan:

‘My Heil, my Redder, God, my rots waarop ek staan.’

Ek maak hom eersteling, as koning sal hy voor staan.

My trou en my verbond met hom sal altyd voortgaan.

Sy troon sal altyd duur en altyd staan dit stewig,

deur nageslagte heen; my trou sal duur vir ewig.”

Voorleser: Deut. 18:15: ʼn Profeet uit jou midde, uit jou broers, soos ek is, sal die HERE jou God vir jou verwek; na Hom moet julle luister…
Voorleser: So was die verwagting dat die Messias uit die geslag van Dawid sou wees volgens die belofte wat aan die Here aan  Dawid gemaak het ons lees daarvan  in 2 Samuel 7:13,14: Hy sal vir my Naam ’n huis bou, en Ek sal sy koningskap vir altyd laat voortbestaan. Ek sal vir hom ’n vader wees en hy sal vir My ’n seun wees.

Sing: Ps. 118:1,12

1

Loof, loof die HEER met lofgesange!

O Israel, wees in God verblyd.

Sy goedheid volg Hom in sy gange,

sy goedheid duur in ewigheid.

Loof, Arons huis, met jubelsange!

Gods goedheid ken geen grens of tyd,

geen hede, toekoms of vergange,

sy goedheid duur in ewigheid!

 

12

Dit is die dag deur God verkore,

die feesdag aan Hom toegewy.

Laat ons, met psalms uit vreug gebore,

ons in die God van heil verbly.

Ag, HEER, gee nou u seëninge;

gee, voorspoed, HEER, op hierdie dag –

dit is die dag van grote dinge,

die glorieteken van u mag.

 Verteller:  Die Jode het dus ʼn Messias verwag en die Here het ook dié belofte bevestig deur sy profete.

Voorleser : Jesaja 9:5-6 : Vir ons is ’n Seun gebore, aan ons is ‘n Seun gegee; Hy sal heers, en Hy sal genoem word: Wonderbare Raadsman, Magtige God, Ewige Vader, Vredevors. Sy heerskappy sal uitbrei, en Hy sal vir altyd vrede en voorspoed bring. Hy sal op die troon van Dawid sit en oor sy koninkryk regeer. Hy sal dié koninkryk vestig en in stand hou deur reg en geregtigheid, van nou af en vir altyd. Daarvoor sal die onverdeelde trou van die Here die Almagtige sorg”.

Sing:  Dogter van Sion (of dra voor)

1

Dogter van Sion, breek nou uit,

Juig vir ewig, Jerusalem!

Kyk jou Koning kom tot jou,

Ja, Hy kom, die Vredevors.

Dogter van Sion, breek nou uit,

Juig vir ewig Jerusalem.

 

2

Hosanna vir die Dawids Seun,

Wees geseënd Hy wat kom.

Môresterre jubel saam,

Juig op psalmsing, seuns van God.

Hosanna vir die Dawids Seun,

Wees geseënd Hy wat kom.

 

3

Wonderbaar, Raadsman, Sterke God,

Eew’ge Vader, Vredevors.

Want ʼn kind is ons geboor’(e)

Op sy skouer heerskappy.

Wonderbaar, Raadsman, Sterke God,

Eew’ge Vader, Vredevors.

Voorleser:  Ook in Jesaja 61:1 word ons vertel van die goeie tyding wat kom…“Die Gees van die Here my God het oor my gekom; die Here het my gesalf om ‘n blye boodskap te bring aan die mense in nood”

Sing: O, die Goeie Tyding

1

O die goeie tyding,

o die blye tyding –

helder klink dit met Kersfeestyd:

Diep was ons verlore,

Christus is gebore.

Juig dan, almal, jubel oor die

saligheid!

 

2

O die goeie tyding,

o die blye tyding

kom met krag in die Kersfeestyd:

Hy, die Hemelkoning,

maak by mense woning –

Hy, gebore in die volheid van die tyd!

 

3

O die goeie tyding,

o die blye tyding –

oral hoor ons: Dis Kersfeestyd.

Blye jubelkore

loof die Kind, gebore.

Juig nou mensdom,

prys Hom tot in ewigheid!

Verteller:   En toe gebeur die wonderwerk:

Sing: Herders op die ope veld

1

Herders op die ope velde

het dié nag die englekoor,

met die blye evangelie

uit die hemel aangehoor:

 

Kom, loof die Heer,

loof die Heer,

loof die Here God

in die hoogste heem’le.

Kom, loof die Heer,

loof die Heer,

loof die Here God

in die hoogste hemele.

 

2

Met hul harte vol van vreugde

praat hul van die Jesuskind:

Herder vir die mens op aarde

wat verdwaaldes soek en vind.

 

Kom, loof die Heer,

loof die Heer,

loof die Here God

in die hoogste heem’le.

Kom, loof die Heer,

loof die Heer,

loof die Here God

in die hoogste hemele.

 

3

Ere in die hoogste hemel,

klink dit nou die wêreld deur:

Liefde, vrede, welbehae

daal in Jesus tot ons neer.

 

Kom, loof die Heer,

loof die Heer,

loof die Here God

in die hoogste heem’le.

Kom, loof die Heer,

loof die Heer,

loof die Here God

in die hoogste hemele.

Voorleser:  Toe Jesus gebore is, vertel die engel  vir die herders in die nag die goeie nuus:

“Vandag is daar vir julle in die stad van Dawid die Verlosser gebore, Christus die Here. En dit is vir julle die teken: julle sal ʼn kindjie vind wat in doeke toegedraai is en in ʼn krip lê. Skielik was daar saam met die engel ʼn menigte engele uit die hemel wat God prys” (Lukas 2:11).

Sing:  Ere aan God

Ere aan God, ere aan God

in die hoogste, in die hoogste,

in die hoogste!

Vrede op aarde, vrede op aarde

in die mense ‘n welbehae.

Ere aan God in die hoogste,

ere aan God in die hoogste!

Vrede op aarde, vrede op aarde,

vrede op aarde, vrede op aarde,

in die mense, in die mense ‘n welbehae –

in die mense ‘n welbehae, ‘n welbehae.

Ere aan God, ere aan God

in die hoogste, in die hoogste,

in die hoogste!

Vrede op aarde, vrede op aarde

in die mense ‘n welbehae.

Amen. Amen.

Verteller: Die herders kry vir Maria en Josef en die Kindjie wat in die krip lê net soos daaraan hulle belowe is.

Sing: Stille Nag

1

Stille nag, heilige nag!

Jesus-kind, lank verwag,

Lig uit Lig, uit die Vader se ryk,

word uit liefde aan mense gelyk.

Loof die hemelse Kind!

Loof die hemelse Kind!

2

Stille nag, heilige nag!

Hemelvors, ons gee ag

op die lied van die engelekoor.

Herders het dit die eerste gehoor:

Juig, die Redder is daar!

Juig, die Redder is daar!

3

Stille nag, heilige nag!

Jesus, Heer, voor u mag,

voor u ryk moet die duisternis swig;

tot in ewigheid bly U die lig –

Heer, gebore vir ons!

Heer, gebore vir ons!

Verteller: Daar was ook ʼn gelowige man in Jerusalem met die naam Simeon.  Hy was getrou aan die wet en vroom en het uitgesien na die koms van die Verlosser van Israel.  Simeon het die voorreg gehad om die Kindjie in sy arms te neem en toe het hy God geprys en gesê:

Voorleser:  Lukas 2: 29-32: “Here, laat u dienaar nou in vrede gaan volgens u word, omdat my oë u verlossing gesien het, wat U gereed gemaak het voor die oë van al die volke: ʼn lig tot verligting van die nasies en tot eer van u volk Israel.”

Verteller: Die tyd wat Jesus op aarde was vir Hom ʼn diep lyding. Die mense het net nie verstaan van watter koninkryk Hy vertel nie. Selfs sy dissipels wat elke dag saam met Hom was, het nie aanvanklik verstaan nie – totdat Petrus op ʼn dag verstaan:  Jesus is die Messias en Hy is deur God gestuur om al die Ou Testamentiese beloftes te vervul. Hierdie belydenis sê Jesus is steeds die Rots waarop ons vandag die kerk bou. Daarom sal die poorte van die doderyk dit nie oorweldig nie!

Voorleser: Lukas 9:20: Toe antwoord Petrus: U is die Gesalfde van God.

Sing: Ps. 150-1: 1, 2 & 3

1

Loof God, loof sy Naam alom!

Loof Hom in sy heiligdom!

Loof die HEER  se grote mag

in die hemel van sy krag!

Loof Hom om sy moëndhede,

om die menigvuldigheid

van sy mag en majesteit –

voor sy troon en hier benede!

 

2

Loof God met basuingeklank!

Gee Hom eer, bewys Hom dank!

Loof Hom met die harp en luit!

Loof Hom met die trom en fluit!

Loof Hom met die blye snare!

Al wat klank het – laat dit hoor,

laat dit opklink uit die koor

van ’n juigend blye skare!

 

3

Loof God – dit is sy bevel –

met die helder simbelspel!

Loof Hom met die klinkmetaal

van die vrolike simbaal!

Loof die HEER en gee Hom ere –

al wat kruip en roer en sweef,

al wat asem het en leef!

Halleluja, loof die HERE!

Maak 'n Verskil Deel Met Iemand

Picture of Grietjie Prinsloo
Grietjie Prinsloo

Share your comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Lees meer

Verwante Artikels

Kyk die video – Teken in GK Vroueblad

DIE GEREFORMEERDE VROUEBLAD  Skrifgetrou;  Aktueel;  Prakties Vir die gelowige vrou van vandag! Kyk na hierdie video om te sien hoe om in te teken… … En teken in!

idee

Jou brein het sy eie idees

Die meeste van ons het al gevoel dat ‘n emosie ons uit die bloute beetpak en dat ons geen beheer daaroor het nie. ’n Mens

Selle

Selle… lewe…

Van alles wat God geskep het, is lewe die allerwonderlikste. Berge, riviere, oseane sing so skoon oor God dat dit ons asems wegslaan, maar as

druk

Ken jy my?

Ek het iemand onlangs die volgende hoor sê: “Ek wil graag by jou kom kuier, want ek ken jou nie. Ek wil jou graag beter

top