Deur Ds. Johan Botha

Elieze Bornman vra: “Is daar verse wat ek in my gebedstyd kan gebruik?”

Dit mag dalk ’n behoefte by meer lesers wees.  Hopelik mag  jy dan hierdie riglyne handig vind.

 Gebruik gebede in die Bybel

 Vier voorbeelde waaruit verse/gedagtes goedskiks geput kan word in jou gebedstyd:

Die gebed van Moses in Ps. 90;

 • Hanna se gebed soos wat ons dit lees in 1 Sam. 1:9-17;
 • Die “Ons Vader” wat Jesus sy dissipels leer in Matt. 6:9-13 en Luk. 11:2-4
 • Jesus se laaste gebed voor sy kruisiging wat opgeteken is in Joh. 17:1-25

 Die waarde van ’n konkordansie van die Bybel

 Die maklikste is die “Woordelys” agter in Die Bybel (1983-vertaling). Sou jy dus ’n woord wou naslaan, bied dié lys die  ’n vers of verse waar die woord voorkom, soms met meer as een teks, en soms selfs met ’n kort verduideliking van die betekenis daarvan. Kyk byvoorbeeld op p. 349 na die woord “amen”.

Bybelverse om in jou gebedstyd te gebruik

Hier volg alfabeties gebedsonderwerpe, met Bybelverwysings by elkeen, wat elkeen mag help met Skrifgedeeltes in jou gebedstyd.

VOORBIDDING:

 Vir die gemeente:

 • Die verskeidenheid, liefde en gawes in die gemeente: 1 Kor. 12, 13 en 14;
 • Die voorgangers (leiers) van die gemeente: 1 Tim. 3, 4 en 5.

 Vir die huisgesin en familie:

 • Die ideale huisvrou: Spr. 31:10-31;
 • ’n Lied oor ’n gelowige huisgesin: Psalm 128;
 • Die ryke verskeidenheid binne ’n verbondsfamilie: Gen. 49.

 Vir jou huwelik:

 • Die vreugde van die liefdesverhouding tussen man en vrou: Hooglied – die hele boek;
 • Die “diep geheimenis” van die huwelik: Ef. 5:21-32 (vgl. ook Kol. 3:18, 19; 1 Pet. 2:18-3:7);
 • Raad oor die huwelik: 1 Kor. 7;
 • Die gevolge van huweliksontrou: Spr. 5.

 Vir ouers:

 • ’n Ontroerende voorbeeld van respek vir ’n pa: Gen. 47-50 (let wel – dit beslaan 4 hoofstukke!).

 Vir regerings:

 • Christene se verhouding met ons landsregering: Rom. 13

 Vir siekes:

 • Die verband tussen siekte en sonde: Luk. 7;
 • Voorbidding vir lydendes en siekes: Jak.  5:13-19.

 Vir werk:

Sonder die Here is alles tevergeefs: Ps. 127;

Die gejaag na rykdom kom tot niks: Pred. 4:1-8.

 EMOSIONELE ERVARINGS

 Bekommernis:

 • Gooi jou bekommernisse op Jesus: Matt. 6:25-34 ( Ook 1 Pet. 5:6, 7).

Blydskap (vreugde):

 • Deel van die vrug van die Heilige Gees: Gal. 5:13-26.

Smart:

 • Die oorsprong daarvan: Gen. 3.

Verwagting:

 • Die Here sal my verwagting nie teleurstel nie: Ps. 25

Vrees:

 • As ontsag vir die Here: Luk. 23:25-43.

VERANTWOORDELIKE BYBELGEBRUIK

Letterlike lees van alles in die Bybel het al tot dwaling, misverstand en arrogansie in verhoudings tussen mens en God, en mense onderling gelei… Gebruik dus asseblief bogenoemde verse of gedeeltes deur rekening te hou met die:

Soort literatuur:

 • Is hierdie woorde of vers(e) geskiedenisvertelling,  ’n lied, ’n  spreuk, profesie of ’n preek? Byvoorbeeld, die beskrywing van sondes in ’n geskiedenisvertelling kan tog nie voorskriftelik wees nie.
 • ’n Lied (Psalm) is vol digterlike simboliek wat sekerlik nie letterlik verstaan moet of kan word nie. Spreuke is nie verhale nie, maar losstaande waarhede uit lewensverhale.
 • Profesie is nie die geskiedenis self nie, maar appélle  uit ondervinding daarvan.                                                                   ’n Preek is uitleg en toepassing van die Ou Testamentiese openbaringsgeskiedenis in Nuwe Testamentiese verband.

Tyd en plek van die Skrifdeel:

 Die Die Ou Testamentiese tempeldiens met offers, rituele en reinigingsvoorskrifte geld tog sekerlik nie meer vir Christene van vandag nie. Daardie erediens het sy doel bereik in Jesus se koms, kruis, opstanding en hemelvaart.

Maak 'n Verskil Deel Met Iemand

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on pinterest
Grietjie Prinsloo
Grietjie Prinsloo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Lees meer

Verwante Artikels

vroueblad lmei junie

Wag

Soos een wat op die mure as wagter uitgestel, gedurig deur die ure met sy gedagte tel – só wag my siel, en sterker, gedurig

Die eggo van Christus se voltooide taak

Deur Dr. Johannes Bingle (emeritus) Kom ons hoor nogeens Jesus se oorwinningskreet: “Tetelestai!” Hierdie werkwoordvorm soos dit  in die Grieks van Johannes 19:30 staan, wat

Paasprogram

Griet Swanepoel Voorleser:    Op die vooraand van die herdenking van die dood en opstanding van onse Here Jesus Christus kan ons hierdie gebeure inlei

top